محصولات

رقص يوگا
   
ميز كنسول - تضاد زندگی - از چوب گردو - ابعاد 2/70 در 1/60 متر - مشابه ندارد ميز كنسول و قاب آينه - تضاد زندگی - از چوب گردو - ابعاد 2/70 در 1/60 متر - مشابه ندارد خرس - از چوب چنار - اندازه 29 در 20 سانتی‌متر - مشابه ندارد
مادر و بچه مصری - از چوب گردو شيطان - از چوب گردو - اندازه 51 سانتی‌متر - مشابه ندارد شيطان - از چوب گردو - اندازه 51 سانتی‌متر - مشابه ندارد
مجسمه چوبی سرباز - از چوب گردو -  اندازه 2/10 متر - تعداد 2 عدد - مشابه ندارد مجسمه چوبی (پير عاشق) - از چوب گردو - 1/5 متر - مشابه ندارد ريتون - در 5 اندازه از 7 تا 40 سانتی‌متر
مرد و شمع - از چوب گردو - اندازه 78 سانتی‌متر اسب - از چوب راش - اندازه 30 سانتی‌متر آفريقايی نشسته (فقر سياه) - از چوب گردو
فقر سياه - از چوب گردو - اندازه 62 سانتی‌متر شطرنج - از چوب گردو - مشابه ندارد ميز كنسول با قاب آينه  - داستان شاهنامه فردوسی - از چوب گردو - اندازه 2/75 در 1/80 متر - مشابه ندارد
تابلو عصر عاشورا - از چوب گردو - ضخامت 10 سانتی‌متر - مشابه ندارد تابلو شام آخر حضرت مسيح - از چوب گردو - اندازه 70 در 50 سانتی‌متر - مشابه ندارد دراور با تابلو حضرت مسيح و آينه سيمرغ - از چوب گردو و راش - مشابه ندارد
زندگينامه حضرت مسيح  - از چوب - اندازه 2/85 در 1/70 متر گاو بالدار - از چوب راش تابلو جنگ رستم و اژدها - از چوب گردو - ضخامت 10 سانتی‌متر - مشابه ندارد
مرد و بچه - از چوب گردو - مشابه ندارد معلم و شاگرد - از چوب گردو - اندازه 39 سانتی‌متر - مشابه ندارد اسارت - از چوب راش - اندازه 50 سانتی‌متر
 
حضرت زرتشت - از چوب گردو - اندازه 50 سانتی‌متر - فروشی نيست مادر - از چوب راش - اندازه 50 سانتی‌متر